Betingelser for leie av seilbåt.

1. Kotyme

Leietager må være over 25 år, og må kunne dokumentere seilerfaring og ett minimum av nautisk kompetanse som seilkurs eller båtførerbevis. Leietager skal behandle båt og utstyr i henhold til godt sjømannskap, sunn fornuft og med forsiktighet, og som om det var egen eiendom, samt gjøre seg kjent med båten og de rådende forhold der seilasen skal foregå. Båten skal heller ikke føres av personer under 25 år, videre så er det promillegrense for båtførere på sjøen. Utleier kan forlange at Leietager og mannskapet beviser sin kompetanse med en tur på sjøen med Utleier, tilfredsstiller ikke mannskapet kravene som Utleier stiller, kan leiekontrakten opphøre, uten at Leietager kan kreve leiebeløpet tilbakebetalt, eller Utleier kan plassere en seilkyndig person ombord i en periode som synes nødvendig til NOK. 2.200.- pr. døgn som Leietager må bekoste. Tiden som brukes til å sjekke Leietagers ferdigheter inngår i leieperioden. Kald motor skal kjøres sakte til arbeidstemperatur før den belastes. Båten skal fendres og fortøyes på en forsvarlig måte og husk tidevann, flo og fjøre. Genoa skal ikke winsjes ut, men trekkes for hånd, furlinglinene holdes igjen, gjerne med en omdreining på en winsj, så genoa ikke raser ut. Båten tilbakeleveres rengjort hvis det er avtalt og med fulle drivstofftanker, vanntanker og tømt septiktank for de båter som har det. For mangelfull rengjøring må Leietager betale NOK. 2.500.- Det er heller ikke tillatt å ha med pelsdyr/kjæledyr ombord, uten at dette er avklart med utleier på forhånd. Røyking er kun tillatt ute på dekk.


2. Leietid

Hvis Leietager i leieperioden blir klar over forsinket tilbakelevering, skal han straks melde fra til Utleier. For forsinket tilbakelevering betales dobbel dagsleie for hver påbegynt dag. Kan Utleier dokumentere tap som følge av forsinkelsen, skal Leietager erstatte denne. Utleier kan ikke kreve erstatning hvis Leietager kan dokumentere at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne vente å ha tatt med i betraktning (force majeure).


3. Betaling

50 - femti - prosent av leieprisen skal betales ved bestilling. Den resterende del av leieprisen samt depositumet forfaller til betaling 2 uker før leieperioden tar til.

Depositum er NOK. 12.000.-, Depositumet tilbakebetales, når Utleier har klarert tilbakelevering av båten, dog senest en uke etter leieperioden har utløpt dersom tvist ikke har oppstått.

Dersom Leietager ikke har fått utlevert giro for innbetaling av leieprisen og depositumet, skal innbetaling skje til kontonummer, (klientkonto): 5082.05.39289.


4. Avbestilling / kansellering

Ved kansellering av leiekontrakten innen mer enn en måned før leieavtalen tar til, må Leietager betale 50% av avtalt leiebeløp, finner kanselleringen sted mellom en måned og en uke før leieavtalen tar til, må Leietager betale 75% av avtalt leiebeløp, ved kansellering senere enn en uke før leieavtalen tar til, må Leietager betale 100% av avtalt leiebeløp. Dette gjelder likevel ikke når kanselleringen skyldes forhold utenfor Leietagers kontroll, og som han med rimelighet ikke kunne forvente å ta i betraktning (force majeure).


5. Vær og vind

Vær- og vindforhold skal ikke regnes som force majeure hendelser under denne kontrakt.


6. Båteiers ansvar

Båteier er ansvarlig for at båten er dekket av relevant forsikring for hele leieperioden.

Båteier påtar seg det ansvar som faller inn under gjeldende forsikringer, og ansvar for skader som er en følge av ordinær slitasje, elde, forventet bruk, eller som ville inntruffet uansett bruksforhold.


7. Brann, tyveri og skade

Dersom det oppstår brann, blir begått tyveri eller innbrudd eller annen forsikringsskade i leieperioden, skal Utleier straks underrettes. Tyveri og innbrudd skal dessuten anmeldes til nærmeste lensmannskontor. Andre skader meldes Utleier. Ved slik skade som Leietager er ansvarlig for og som dekkes av gjeldende forsikring, dekker Leietager en egenandel på NOK 12.000.-. Dersom båten ved tilbakelevering er skadd utenom normal slitasje, eller ikke er i samme stand som ved overtagelse, skal Leietager betale erstatning for dette. Utbedring eller erstatning av skader som Leietager er ansvarlig for, skal ikke igangsettes uten i samråd med Utleier. Vær oppmerksom på at depositumet kun gjelder for en skade, eks. grunnstøting, og at andre typer skader som oppstår på utstyr, båten, eller båtens inventar, i tillegg må erstattes av Leietager.


8. Generelt

Leietager kan ikke fremsette krav for tap av tid/utgifter som følge av mangler og misfunksjoner som kan oppstå om bord, med mindre det skyldes Båteiers mislighold. Utleier opptrer på vegne av Båteier og handler i god tro, og har kun en rolle som formidler, og er ikke ansvarlig for forhold utført av noen av partene. Når Leietager har kvittert på utleveringserklæringen, overtar Leietager det fulle og hele ansvaret for båten og dens utstyr.

Avtalen ansees som bindende ved oversendelse, da vilkårene er muntlig avtalt og bekreftet pr. tlf./mail.

Fremleie av denne kontrakt er ikke tillatt.

VHF-sertifikat kreves for bruk av VHF. Hvis Leietager ikke har sertifikat, skal utstyret kun brukes i nødstilfelle. Samtaleutgiftene belastes Leietager.


9. Konfliktløsning

Konflikter i forbindelse med denne kontrakt skal søkes avgjort ved forhandling mellom partene.

Fører ikke slike forhandlinger frem innen 3 - tre - uker kan konflikten henvises til ordinær domstolsbehandling.

Oppegård Forliksråd vedtas som verneting.

Kopiering av hele, deler, eller annet innhold fra denne, eller andre sider fra Olsbø`s SeilCharter, ansees som brudd på opphavsretten, og vil bli behandlet strengt deretter.